Ενεργειακη αναβαθμιση κτηριου

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Ένας τρόπος για να αποδειχτεί η ενεργειακή αναβάθμιση είναι με έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα πριν και μετά την ανακαίνιση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά από ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, το κτίριο πρέπει να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας τουλάχιστον Β. Για να επιτευχθεί αυτό ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας θα προτείνει εξειδικευμένες λύσεις και παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης οι οποίες μπορεί να αφορούν:

  • το κτιριακό κέλυφος, (εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, υγρομόνωση , τοποθέτηση σταθερών ή κινητών σκιάστρων)
  • το φωτισμό, (βελτιστοποίηση οπτικής άνεσης και νέες τεχνολογίες φωτισμού)
  • τα ηλεκτρικά φορτία, (έλεγχος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των επιμέρους συστημάτων)
  • τη θέρμανση, (παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση ή/και την αντικατάσταση συστημάτων του κτιρίου)
  • την ψύξη, (παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση ή/και την αντικατάσταση συστημάτων του κτιρίου)
  • τον τρόπο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, (εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη για κατοικίες)
  • αυτοματισμούς (υλοποιώντας το απαιτούμενο επίπεδο αυτοματισμού και εγκαθιστώντας Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ( BEMS ), επιτυγχάνονται σημαντικά ποσά εξοικονόμησης)
  • τον αερισμό, (φυσικό και μηχανικό που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα) και
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιακοί συλλέκτες, γεωθερμία κ.ά. για την κάλυψη μερικών ή συνολικών αναγκών των εγκατεστημένων συστημάτων ή εξοπλισμού)

και οι οποίες παρεμβάσεις θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Ωστόσο, η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάμενου κτιρίου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά συνολική ανακαίνισή του, αλλά μπορεί να περιορίζεται στα μέρη εκείνα που αφορούν αποκλειστικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Με την εφαρμογή των λύσεων εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, εναρμονίζοντας τα κτίρια με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τους στόχους της ΕΕ για το 2020 έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου όπου αυτά ερμηνεύονται με μείωση του λειτουργικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί το όφελος που μπορεί να έχουν οι ανακαινίσεις και στην κοινωνία γενικότερα, όπως στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και στο περιβάλλον.

Γράφει η Τζωρτζίνα Αποστολίδου, Βοηθός Ενεργειακός Ελεγκτής της Energy & Beyond