Ενεργειακό Μείγμα Ε&Β (ENERGY & BEYOND) LTD

Αποκάλυψη Ενεργειακού Μείγματος E&B (ENERGY & BEYOND) LTD

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) έχει προβεί σε υπολογισμό του Ενεργειακού Μείγματος της E&B (ENERGY & BEYOND) LTD, όπως προνοεί η Απόφαση ΡΑΕΚ 1279/2015. Η σύσταση του ενεργειακού της μείγματος είναι η ίδια με αυτή του Εθνικού Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος.

Συγκεκριμένα η σύσταση του Ενεργειακού Μείγματος της E&B (ENERGY & BEYOND) LTD και της Κύπρου για την περίοδο Αποκάλυψης 2022 είναι η πιο κάτω:

 

Είδος Καυσίμου Ενεργειακό Μείγμα της E&B (ENERGY & BEYOND) LTD Ενεργειακό Μείγμα της Κύπρου
Συμβατικά Καύσιμα 84,8% 84,4%
ΑΠΕ 15,2% 15,6%
Άλλες Πηγές 0,0% 0,0%

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Ηλεκτροπαραγωγής

Σύμφωνα με τα στοιχεία πιστοποιημένων εκπομπών CO2 που διαθέτει ο ΔΣΜΚ και τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, η τιμή των εκπομπών CO2 ανά πωληθείσα kWh για το 2022 είναι 676,6 gCO2/kWh πωληθείσας ενέργειας.

Οικονομικές καταστάσεις