ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η SunTechnics Ltd, θυγατρική του ομίλου GDL Green Energy Group, με έδρα τη Λεμεσό, δραστηριοποιείται σε: διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα (οικιστικό net metering), φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής (εμπορικού χαρακτήρα), αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, συμμετοχή/συμβολή σε έργα ESCOs-Energy Services Companies, ανακύκλωση και άντληση νερού με φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιοθερμικά συστήματα.

Η εταιρεία ζητά νέο, οργανωτικό και ικανό Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με επιθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών  (μια θέση) για το ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy (σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουν την αίτηση) μέχρι την Παρασκευή  7 Ιουλίου 2017.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ΕΤΕΚ).
 • Πιστοποιητικό ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office, Autocad).
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες με ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από αυστηρές προθεσμίες.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ακέραιος, έμπιστος, επικοινωνιακός και ομαδικός χαρακτήρας.
 • Επιθυμία να διαδραματίσει βασικό ρόλο στις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Περιστασιακά ταξίδια στο εξωτερικό για εκπαίδευση ή για άλλες δραστηριότητες της εταιρείας.

Καθήκοντα:

 • Ετοιμασία αιτήσεων για έργα της εταιρείας και εξασφάλιση αντίστοιχων εγκρίσεων και αδειών.
 • Προγραμματισμός έργων.
 • Εκπόνηση μελετών για έργα της εταιρείας.
 • Ικανότητα κατανόησης καθημερινών προβλημάτων, εντοπισμός προβλημάτων, ανάπτυξη σωστών και αποτελεσματικών λύσεων ανεξάρτητα και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους μηχανικούς για την εξασφάλιση της καλής λειτουργία των Φ/Β πάρκων.
 • Εκτέλεση πρωτοκόλλων προκαταρκτικής ρύθμισης εξοπλισμού, πρωτοκόλλων τερματισμού λειτουργίας, δοκιμών αποδοχής.
 • Σύνταξη αναφορών λειτουργίας Φ/Β εγκαταστάσεων.
 • Έκδοση αναλυτικού προϋπολογισμού έργων (Κοστολόγηση) και έκδοση προσφοράς.
 • Αξιολόγηση/επίσκεψη υποψήφιων χώρων Φ/Β εγκατάστασης (τεμάχια γης, στέγες)
 • Αξιολόγηση προμηθευτών υλικών και υπεργολάβων.
 • Καθοδήγηση και υποστήριξη των υπεργολάβων στις εγκαταστάσεις.
 • Τεχνικός έλεγχος και επίβλεψη έργων σε όλα τα στάδια της υλοποίησης αυτών.
 • Συνεχής ενημέρωση των Τεχνικών Φακέλων έργων.
 • Άριστη διατήρηση σχέσεων πελατών, συνεργατών και υπεργολάβων
 • Η περιγραφή εργασίας μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με άλλα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν.

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Στείλτε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο info@geg.com.cy μέχρι τις 7 Ιουλίου 2017.