ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Η υιοθέτηση ESG κριτηρίων αποτελεί για τον Όμιλο, έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων αλλά και στρατηγικών συνεργασιών».

Ο Chief Executive Officer (CEO) του Ομίλου μας και Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ), κ. Γιώργος Γεωργίου, αναλύει την ενσωμάτωση των ESG παραγόντων στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου. Ο ίδιος, αναλύει, πώς ο Όμιλος διαχειρίζεται τις νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις στην Κύπρο.

Ο Όμιλος Green Energy, εξηγεί ο κ. Γεωργίου, ηγείται των εξελίξεων διαμορφώνοντας ολοκληρωμένα προϊόντα για όλους και αναπτύσσει ιδιόκτητα Φωτοβολταϊκά πάρκα προσελκύοντας επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι αρχές και οι αξίες του Ομίλου μας, συμπληρώνει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους ESG παράγοντες.

Πράσινη Οικονομία και Κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050
«Με βέλτιστες πρακτικές διοχετεύουμε ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και ενισχύοντας την Αειφόρο Ανάπτυξη του τόπου μας».

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Green Energy, με καινοτόμες λύσεις και στοχευμένες ενέργειες συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της, που αφορούν στους Στρατηγικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030.

Όπως αναφέρει, ο κ. Γεωργίου, ο Όμιλος Green Energy κατέχει Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2019 και από τον Οκτώβριο του 2022, συμμετέχει στη Μεταβατική Ρύθμιση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Με πολυετή δράση στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος Green Energy συνδυάζει τις οικονομικές επιδόσεις με την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις διεργασίες. Εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές, συνάπτει συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας, σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του.

Ο Όμιλος, τονίζει ο κ. Γεωργίου, προμηθεύει ήδη το συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο του με καθαρή ενέργεια, η οποία παράγεται από Φωτοβολταϊκά πάρκα (τρέχουσας εγκατεστημένης ισχύος 29,72 MWp) και διοχετεύεται σε βιομηχανικά και εμπορικά υποστατικά. Παράλληλα, επενδύει στην ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη λειτουργία Φωτοβολταϊκών πάρκων για λογαριασμό τρίτων, ενώ εισάγει καινοτόμες μεθόδους συντήρησης, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής με στόχο την μέγιστη αποδοτικότητα. Διαχειρίζεται έργα συνολικής ισχύος 45 MWp, τα  οποία εκτιμάται ότι θα εξοικονομούν εκπομπές Ισοδύναμου Διοξειδίου του Άνθρακα (CΟ2e) πέραν των 58 χιλ. τόνων ανά έτος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί σε πέραν των 2,6 εκατομμυρίων δέντρων.

Στόχος, αναφέρει συγκεκριμένα ο CEO, είναι η βιωσιμότητα και η ενίσχυση της αειφορίας, επεκτείνοντας τις επενδύσεις και αναπτύσσοντας μέχρι το 2025, Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 50 MWp.

Παράλληλα, ο Όμιλος Green Energy, είναι ο πρώτος πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών (ΠΑΥ- ESCo) που προχώρησε στην Πρώτη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με Χρηματοδότηση από τρίτους, σε εταιρεία παρασκευής τροφίμων. Για την εν λόγω Σύμβαση, η οποία υλοποιήθηκε στη βάση των «Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες» Νόμων του 2009 έως 2014, το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια.

Βασική αρχή του Ομίλου, τόνισε, είναι η ενίσχυση της λειτουργικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που επενδύουν σε ΑΠΕ. Ως πρωτοπόρος στον τομέα προσφέρει ασφαλή και οικονομικά προσιτή, ενεργειακή κατανάλωση στους πελάτες του.

Όλοι όσοι εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, είπε χρακτηριστικά ο κ. Γεωργίου, ενδυναμώνουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση και ως εκ τούτου συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Ουσιαστική εταιρική διακυβέρνηση
«Ο Όμιλος Green Energy ακολουθεί πολιτική διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, υγείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Ο CEO, αναφερόμενος στην εταιρική διακυβέρνηση, διαβεβαίωσε ότι ο Όμιλος φροντίζει να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες για κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του.

Μεταξύ άλλων λειτουργικών διεργασιών, ο Όμιλoς Green Energy, υιοθέτησε την πολιτική ανακύκλωσης των ροών αποβλήτων εντός γραφείου και εργοταξίων, τη μείωση στις καταναλώσεις καυσίμων των οχημάτων και τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος εντός των γραφείων.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις υπαρκτές προκλήσεις και τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας, την πρόληψη των συμβάντων και των επαγγελματικών ασθενειών των εργοδοτουμένων και τρίτων στις δραστηριότητες του, αλλά και την προστασία του Περιβάλλοντος, εγκαθίδρυσε και εφαρμόζει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO9001:2015, ISO45001:2018 και EN ISO 14001:2015, αντίστοιχα.

Με βάση την πολιτική του συστήματος, ο Όμιλός, μεταξύ άλλων είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται το ρίσκο αλλά και τις ευκαιρίες σε σχέση με τη διαχείριση της ποιότητας, ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.

Το 2022, προχώρησε στην επισφράγιση της αξιοπιστίας της ποιότητας και της βιωσιμότητας των προϊόντων του, εγκαινιάζοντας το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης. Σκοπός του τμήματος είναι η διεξαγωγή ερευνών και η εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων στον τομέα των ΑΠΕ. Με την ενσωμάτωση του τμήματος στη ραχοκοκαλιά του Ομίλου, διασφαλίζεται μέσα από αυστηρές διαδικασίες, δοκιμές και ελέγχους- ότι τα προϊόντα πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμα.

Ανθρώπινο δυναμικό
«Ίσες ευκαιρίες και παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους ανθρώπους μας».

Σε επίπεδο εργατικού δυναμικού, ο Όμιλος Green Energy εργοδοτεί 48 επαγγελματίες, με τις γυναίκες να κατέχουν το 27% των θέσεων εργασίας και εκ των οποίων το 47% βρίσκεται σε διευθυντικές θέσεις, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην στρατηγική που χαράσσει ο Όμιλος.

Καθημερινά, επενδύει στην άρτια κατάρτιση των επαγγελματιών σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ποιότητας, μέσα από μια σειρά σεμιναρίων, e-Learning και στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κλείνοντας τη συζήτησή μας, ο κ. Γεωργίου, τόνισε ότι στόχος του Ομίλου, εκτός από την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για παρακολούθηση και βελτίωση της επίδοσης των εργαζομένων, είναι τόσο η ευρύτερη ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού όσο και η διασφάλιση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.