Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αιτητές που δύναται να αιτηθούν για συμμετοχή τους στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενθάρρυνση της Μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου στις Επιχειρήσεις, ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών παρατείνεται μέχρι και τις 31/05/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €5 εκ, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

 

ΧΟΡΗΓΙΑ για Ενθάρρυνση της μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) μέσω υποβολής:

(α) Σχεδίου Παρακολούθησης ΕΑΘ,

(β) Έκθεση Απογραφής ΕΑΘ (με έτος αναφοράς μ.ο. 2022-2023)

(γ) Έκθεσης Επαλήθευσης της Απογραφής για το έτος αναφοράς,
(δ) Σχεδίου Δράσης μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ) που να συμπεριλαμβάνει

(ε) Έκθεση Επικύρωσης μελλοντικών (εκτιμώμενων) μειώσεων ΕΑΘ για τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μεγάλες και Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) Επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Οδηγού του Σχεδίου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€5.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) Χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
(α) Μεγάλες επιχειρήσεις 60% μέχρι €18.500
(β) Μεσαίες επιχειρήσεις 70% μέχρι €15.500
(γ) Πολύ Μικρές/Μικρές επιχειρήσεις 80% μέχρι €11.500

 

Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf