Σχέδιο χορηγιών εγκατάστασης ΦΒ συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1. Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.

Η  υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι  20.12.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού    

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

Α.    Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ:

Β1.    Αγορά/Εγκατάσταση Φορτιστή (βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ πιο κάτω σχετικά με προϋποθέσεις που αφορούν στον προμηθευτή)

Β2.    Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική

Β3.    Μπαταρία για αποθήκευση της ενέργειας που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα (βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ πιο κάτω σχετικά με προϋποθέσεις που αφορούν στον προμηθευτή)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους.
  • είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς , είναι ιδιοκτήτης ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού οχήματος κατηγορίας M1.
  • στην οικία τους έχει εγκατασταθεί, βάσει του παρόντος Σχεδίου, ΦΒ σύστημα για σκοπούς φόρτισης του πιο πάνω οχήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και απαιτούμενα έντυπα:

Σχέδιο Χορηγιών