Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Σχέδιο Χορηγιών για την «Σχέδιο Χορηγιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μεγάλων Επιχειρήσεων» εγκρίθηκε κατά τη Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 02 Φεβρουαρίου 2024. Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €17 εκατ., εκ των οποίων τα €10 εκατ. προέρχονται από το νέο Σχέδιο REPowerEU της ΕΕ, και αφορούν μόνο κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που εξυπηρετούν τους στόχους του REPowerEU.

Το Σχέδιο στοχεύει στη στήριξη, ανάπτυξη και αναβάθμιση των Μεγάλων Επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της ενεργειακής τους αναβάθμισης και την προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια, εγκαταστάσεις ή και εξοπλισμό, καθώς και στη μετάβαση λειτουργίας των επιχειρήσεων σε κυκλικό μοντέλο.

Μέγιστο συνολικό ποσό χορηγίας: 

Σε μια Μεγάλη Επιχείρηση ανέρχεται σε €750.000.

Δικαιούχοι του Σχεδίου:

Νέες ή υφιστάμενες Μεγάλες Επιχειρήσεις, που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Ελεύθερη Κύπρο.

Μη Δικαιούχοι:

Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή οίνου και ξυδιού από οίνο που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Σχεδίου.