Στα πλαίσια ενεργειών Ασφάλειας & Υγείας του Ομίλου μας

Στις 28 Ιουλίου, στα πλαίσια των ενεργειών για την Ασφάλεια & Υγεία, τα μέλη της επιτροπής του Ομίλου μας, συνόδευσαν τον εξωτερικό επιθεωρητή ΕΞΥΠΠ στην νενομισμένη επιθεώρηση των Φ/Β Πάρκων του Ομίλου μας.

Επειδή η ασφάλεια και υγεία των συναδέλφων στην Green Energy Group, αποτελεί πάντα την μέγιστη προτεραιότητα!